OSMANLI DÖNEMİNDE DEVLETE HİZMET EDEN ÜNLÜ KÜRT DİPLOMAT , VALİ VE BÜYÜK ŞAHSİYETLER

..

Tarih boyunca kalıcı bir devlet kurma şansı bulamayan veya bu şansı engellenen kürtler, gerek osmanlıdan önce ve gerekse Osmanlı döneminde çok önemli görevlerde bulunmuşlardır,  Kürdistan toprakları çok önemli Kürt Paşa, diplomat ve  valiler yetiştirmiştir.

İşte Bilinmeyen Diyarbekir sitesinin katkıları ile Osmanlıya hizmet vermiş önemli şahsiyetlerden bir kesit.

Güneydoğu halkı Türklerin Anadolya gelişinden İstiklal savaşına kadar er olarak da paşa olarak da Osmanlının yanında yer almıştır.
Mısırlı tarihçi Rüvadari’nin ‘ed-Dürretül-Mudiyye fi Ahbari’d Devleti Fatimiye adlı kitabında 1071’de Selçuklu Alparslana .10.000 kürt savaşçı katılmıştır demektedir.
Malazgirte Mervanoğulları emirliğinden 10.000 gönüllü asker katılmıştır.


MUHAMMED ZEKİ EMİN BEG

" /> 

Tanınmış bir Osmanlı subayı ve kürdologdur. 1880 yılında Güney Kürdistanın Süleymaniye şehrinde dünyaya  gelmiştir. Babasında gördüğü yakın ilgi nedeni ile özel ve kaliteli bir eğitim aldıktan sonra Süleymaniye'de Askeri Rüştiye'yi Bağdat'ta ve askeri İdadiyi'de İstanbulda harp Akademisini bitirdikten sonra Yüksek Harp Akademisinide birincilikle  bitirmiştir.

Osmanlı ordusun'da bir çok önemli görevlerde bulunmuş ve çeşitli savaşlara katılarak madalyalar almıştır. Muhammed  Zeki Emin Bey'in Osmanlı  Devletindeki son görev yeri İstanbuldaki Harp Tarihi dairesidir. Aynı zamanda kürtler hakkında B.O A (büyük Osmanlı arşivlerinin tamamını inceleyerek bilgiler edinmiştir.)

23 Temmuz 1923 yılında buradaki görevinden ayrılarak Bağdat'a gitmiş ve  1924 yılından itibaren'de Bağdat Harp  Okulunda ders vermeye başlamıştır. 1925'ten sonra Irak Hükümetinde İskan ve Ulaştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığında bulunmuştur. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı yapmış, Nur Said Paşa Hükümetlerinde Ulaştırma ve Ekonomi bakanlığı yapmıştır. Osmanlı  Devletinde subay olarak görev yaptığı sıralarda  daha çok askeri Harp tarihini ilgilendiren kitaplar yazıyordu. 

Irakta bulunduğu sırada ise; Xulasayeki Tarixe Kurd u kurdistan, Muhasebeyé Niyabed, Tarix-i Süleymaniye, dü Teqelay Bésud, ve Meşahir-ül Ekrad(2 cilt) isimli eserleri yazmıştır.

Muhammed Emin Zeki Bey 1948 yılında Süleymaniyede vefat etmiş olup mezarı bu şehirdedir.


BEDİRHAN BEY: 

 Erdelani Sultan Ali'nin torunu, Teymur Hanı'ın oğludur.Bu şerefli ailenin ailenin bireylerinden Bedirhan Bey  Hicri:988(Miladi:1580) yılında Osmanlı Devleti Tarafından Şehribazar hükümdarlığına atanmıştır ve uzun yıllar Osmanlıda  yüksek mamaklarda bulunmuştur.


 TACEDDİN-İ KURDİ

Osmanlı sultanı Orhan Gazi döneminde yaşamıştır. Dönemin  en büyük alimlerinden biri olması nedeniyle  Orhan Gazi kendisine  çok saygı gösterirdi. Orhan Gazinin sadrazamlığınıda yapan bu zat Mevlana Taceddin-i Kurdi olarakta bilinir.Metali sahibi büyük alim El EMEVİ' ile büyük Türk âlim ve mütefekkirlerinden Şerafeddin Davud-u Kayseri ile Siraceddin Umuri'den  ilim  dersi aldı.Akli ve  nakli bilimlerinde dönemin en önemli düşünürleri arasında yer aldı. Sultan Orhan Gazi tarafından 1330 yılında kurulan ünlü İznik Medresesine atandı. Bu medresede  Osmanlılar dahil büyük alimler yetiştirmiştir. Osmanlı paşası Çandarlı Halil Paşa ile Şeyh Edebalinin kayın pederidir. Mezarının Evliyalar diyarı Bursa'da olduğu tahmin ediliyor.


TİMUR PAŞA

Şehrizor'un muhafızlığındaki başarısı nedeni ile Osmanlı tarafından Van muhafızlığına atanmıştır. miladi:1782 yılında bakan rütbesi ile Erzuruma Vali olarak görevlendirildi. Buradan Musul'a Musul'dan da Kerman'a gönderildi. Miladi 1790 yılında vefat etti. (Kaynak:Sicil_i Osmaniye)


 ABDULHAMİT PAŞA

Vanlı  Hacı Mustafa Paşanın akrabalarından Ahmet el Kurdinin oğlu olan Abdulhamit Paşa 17.yüz yılda Osmanlı devletinin ünlü kişileri arasında yer aldı.Devlet yönetiminde  önemli görevlerde bulundu. En son Van Valiliğine atandı. bu görevi 2 yıl sürdürdükten sonra  1885 yılında vefat etti. (Fi abdi sahibi, sicil-Osmaniye)


  Eğil beyi Lala Bey

Şah İsmail 1507’de Diyarbakırı istila ettiği zaman ona itaat etmedi.Eğil kalesi kendisinden alındı Mansur’a verildi.Çaldıran savaşından sonra Eğil kendisine geri verildi.


Haydar bey:
Zırki ailesinden Kürt şemsi beyin oğlu ve Tercil emiridir.Kanuninin fermanıyla babasının yerine Tercil emiri oldu.Kumandan Mustafa paşa ile birlikte Şirvan,Gürcistan ve Van seferine katıldı.Çaldıran savaşı sırasında diğer kürt emirleriyle birlikte meşhur oldu


Saruhan bey 
Kardeşi Süleyman beyin ölümünden sonra II.Selim tarafından Sason emiri oldu.Osmanlı devletine 5 yıl hizmet etmesinin karşılığı olarak imaretinin hükümdarlığı kendisine veridi.M.1578’de Çaldıran savaşı sırasında şehit düştü.


Şems bey
 Kürdi Şems bey adıyla ünlüydü.Ahmet beyin oğlu ve İtaki imaretinin emiriydi.Çaldıran savaşından sonra Osmanlı devletinin himayesine girerek Tercil kalesini ele geçirdi


Abdullah Musiyb paşa Baban
 M.1848’de kardeşinden sonra mirmiran rütbesiyle Süleymaniye valiliğine atandı

Abdullah paşa
 Osmanlı devletinde Ankara beylerbeyi makamına ulaştı.M.1651’de vefat etti

Abdullah  efendi
 Osmanlı devletinde değişik görevler aldı.En son Medine-i Münevvere kadısı oldu.M.1654’de vefat etti


Abdullah paşa
 Kerküklü Hasan paşanın oğludur.Boynu eğri lakabıyla ünlü olan Abdullah paşa İstanbuldaki Sultan sarayı olan Enderuni Humayun okulunda büyüdü.Eğitimini bitirdikten sonra Kapıcılar kethudası oldu.M.1738’de Mir Ahur’luğa,M.1745’de vezirlik makamına yükseldi.İki kez Kıbrıs valisi oldu.M.1747’de sadrazamlığa getirildi.Daha sonra Rodos valisi oldu.M.1751’de Diyarbakır,ardından da Halep valisi oldu.1760’da vefat etti


Abdurrahman  Paşa el-Yusuf
 1860 yılında Şamda meydana gelen olaylarda sükuneti sağlayıp Hristiyanları katliamdan kurtarması ve onlara merhametli olması nedeniyle dedesi Ahmet paşaya Osmanlı devleti perensler perensi ünvanı verildi1888’de El-medrese el Zahiriyeden mezun oldu.Bir üsre sonra Osmanlı devleti tarafından Hac perensliğine getirildi.1909 yılında Suriye İdare meclisine üye oldu.1913’te Osmanlı meclis-i ayana üye ldu.4 yıl sonra İstanbul Şurayi devlete başkan tayin edildi.


Abdülhamit paşa
 Vanlıdır.Devlet yönetiminde görevler aldı.En son Van valisi oldu. 2 yıl sonra vefat etti.(M.1885) 


  
Abdülhakim bey
 M.1840 yılında Süleymaniyede doğdu.Meşhur Mithat paşanın yaveri oldu.Albay olduktan sonra emekli oldu

 

Abdurrahman paşa el-Celili
 Muş bölgesinde yaşayan Abdulcelilzade Murat paşanın oğludur.Osmanlı devletinde önemli görevler üstlendi.M.1822’de Musul valisi oldu.Daha sonra M.1823’te bakan oldu ve vefat etti.


Abdurrahman paşa
 Erzurum vilayetinden olan Abdurrahman paşa,Osmanlı devlet idaresinde önemli görevlerde bulundu.Kapıcıbaşı rütbesini aldıktan sonra mirmiran (prensler prensi) lakabıyla birlikte paşa ünvanını aldı.M.1808’de Belgrad kalsei muhafızlığına atandı.Vezirlik makamına erişene kadar bir çok mevkide görev yaptı.Bosna’aya tayin edildi.M.1828’de Karadeniz kalelerinin muhafızlığı ve aynı yılda Anadolunun Karahisar ve menteşe eyaletlerine muhafız vali olarak atandı.


Babanlı Osman paşa
 Süleymaniye vilayetinin emirliğini yaptı.M.1733’de vefat etti.Timur paşanın babasıdır.


Budak Bey:.
 Şah Muhammedin oğludur.Babası öldükten sonra Sultan II.Selim’in fermanıyla imaretini Aldı.


Bahaeddin Bey
 Kardeşi Süleyman beyden sonra Erzen kalesine emir tayin edildi.Daha sonra Sason emiri oldu.Kanuni onu bir fermanla ödüllendirdi.


 Çebecibaşı Muhammet ağa
 Osmanlı devletine hizmet etti,Cebeci Başa (Silah ve mühimmat başkanı) görevini yaptı.M.1787’de İstanbulda öldü,Ayasofya mezarlığında gömülüdür

Erselan paşa
 Uzun süre Dersimde kaymakanlık yapan Erselan paşa (M.1864 )yılında mirmiran  rütbesiyle Kozan mutasarrıfı oldu


Emire Bey
 II.Sultan Murat zamanında Soran ülkesinin emirliğine atandı.Dönemin başbakanı olan Hüsrev paşa ile (M.1630) yılında İran’a gitti.


Emire Paşa
 M.1583 yılında başka Kürt emirleriyle birlikte Osmanlı devletinin himayesine girdiSultan III.Murat’ın yanında saygın bir yer  edindi.Sultan kendisine dedesinin topraklarıyla birlikte Musul sancağı ile Şehrizor bölgesinden bir parça,çocuklarına da Erbil ve Marağayı verdi.


Emir Mahmut
 Beyazit tarafından sevilip sayılan biriydi.Van’da Mahmudi kasabasını inşa etti.M.1417’de vefat etti.


Emir Şemseddin
 Emir Seyit Ahmet beyin oğludur.Yavuz zamanında Kürkil imaretinin hükümdarlığını yaptı.


Emin Fevzi Bey
 Süleymaniye halkından olan Fevzi bey Osmanlı ordusunda topçu komutanı olarak görev yapıyordu.


Emin Yümni Bey
 M.1845’de Süleymaniyede doğdu.M.1874 yılında Osmanlı devletinin elçisi olarak İran’a gitti.Hoy şehrinde 4.5 yıl çalıştı.M.1979’da İstanbula döndü.Musul,Van ve Cidde valiliklerine genel  yetki ile görevlendirildi.Ömrünün son dönemlerinde Senendiç-Sana’e konsolos olarak tayin edildi


Enver Muhammed efendi
 İshakzade ünvanıyla ünlüdür.Kürt İshak efendinin oğludur.Sultan 4.Mehmet zamanında İstanbula geldi.Devlet adamlarından saygı gördü.Mustafa paşanın emriyle kethuda  oldu.Baltacı Mehmet paşa kendisine üstadlık rütbesi verdi,Anadolu mühasibi görevine atandı.M.1712’de Üsküdar Miskinler mezarlığında toprağa verildi 


  
Essultan Ahmet:
 Hizan’ın tanınmış ailesine mensup Emir Davud’un oğludur.Kanuni himayesine girdiKnauni bir fermanla ona imaretlerinin hükümdarlığını ve elhakimiyet ünvanını verdi
   
Eyup Bey
 Hizanlıdır.Kanuni zamanında İspayuert emirliğine atandı.İmaretini 20 yıl yönetti

 

Ferihşah bey
 Micinkird emirlerinden Pir Hüsyinin oğludur.Kanunin fermanıyla emirliğe atandı.

Hacı Tevfik bey
 M.1869’sa Süleymaniyede doğdu.Osmanlı devleti kendisine Begevey lakabını taktı.Bundan sonra Sultanın yüksek meclisine tayin edildi


Hasan Paşa
 Osmanlı döneminde yaşayan Kürt  emirlerindendir.M.1713’de yeniçeri ağası, 1726’da Niğbolu muhafızı oldu.Bu görevde vefat etti.


Hasan Bey
 Palu emiri Cimşit’in oğludur.Sultan Murat’ın emriyle Palu emiri oldu.Lal Mustafa paşa ile birlikte Şirvan seferine katıldı.Dönüşte yolda vefat etti.


Hasan Bey
 Mikis ailesine mensuptur.Kanuni’nin sarayında yaşadı.Daha sonra kendisine Karker livası verildi.Ölünceye kadar bu görevini sürdürdü. 


  
Helo paşa
 Şamda oturan bir kürt  ailesinin başkanıydı.Bir çok illerde kaymakamlık ayptı.Bir süre sonra Suriye valisi atandı.M.1877’de Mirmiran ve beylerbeyi rütbesiyle Hac emiri oldu.Oğlu II.Abdülhamit döneminde ikinci başkatip olan Ahmet İzzet paşadır.

 


Hüseyin Han
 Canpolat beyin soyundan Mustafa paşa’nın oğludur.M.1664’de Osmanlı devleti tarafından kendisine,Mir Ahuri Evvel rütbesi verildi.1671’de bakan yetkisiyle Bosna valiliğine atandı.2 yıl sonra Mısır valisi oldu.Burada da Van valiliğine gönderildi.Van’da öldü.


Hüseyin Han
 Sait paşanın babası ve Osmanlı şura meclis başkanıydı.Süleymaniyeli olan Hüseyin han,Babani Ahmet paşanın emiriydi.Ahmed paşa ile birlikte İstanbula gitti.1886’da kendisine mirmiran rütbesi verildi 


  
Hüseyin Bekcan
 Palu emiri Cimşit’in oğludur.Babasından sonra Kanuninin fermanıyla Palu emiri oldu.

 


Haydar bey
 Zırki ailesinden Kürt şemsi beyin oğlu ve Tercil emiridir.Kanuninin fermanıyla babasının yerine Tercil emiri oldu.Kumandan Mustafa paşa ile birlikte Şirvan,Gürcistan ve Van seferine katıldı.Çaldıran savaşı sırasında diğer kürt emirleriyle birlikte meşhur oldu 


  
Han Muhammed
 Emirhan oğlu Şemseddinin oğludur.Osmanlı devletinin himayesine girdi.Sultan Süğleyman tarafından kendisine Akçakale imaretinin fermanı verildi ve maaşa bağlandı 
  
Hayrettin bey
 Malatyalı Hayrettin bey,Sultan II.Selimin hükümdarlığı sırasında İranla yapılan Erzurum savaşında şehit oldu. 
  
İbrahim Paşa
 II.Sultan Mustafa zamanında Pekiççi ağası mertebesine ulaştı.Kıbrıs mutasarrıflığı yaparken mirmiran rütbesiyle Şehrisor’a atandı.Buradan da Maraş mutasrrıfı moldu.Burada birkaç  yıl kaldıktan sonra İranlılar tarafından yakılan Bağdat’ın imarı için gönderildi.Diyarbakır valisi oldu.Bu görevinden sonra bakanlık rütbesine ulaştı.M.1728 yılında Bağdat valisi Ahmet paşaya yardım etmek amacıyla bir ordu ile Tebrize gönderildi.Buradan tekrar Diyarbakıra geri döndü.M.1756 yılında I.Sultan Mahmut döneminde Trabzon valisi oldu.

 


İbrahim paşa
 Harputun en eski ailelerine mensuptur.Ailesi Çutezade adıyla tanınıyordu.M.1831 yılında bakan rütbesiyle Diyarbakır valisi oldu.Ancak kısa süre sonra vefat etti. 


  
İbrahim paşa
 Malatyalı olan İbrahim paşa,yeniçeri ocağında büyüdü.M.1745 yılında yeniçeri reisioldu.M.1747’de ise Aydın mutasarrıfı ,buradan da Malatya mutasarrıfı oldu.M.1748 yılında Bağdat kalesini restore etti.Aynı yıl Belgrad muhafızı oldu.M.1758’de vefat etti.Oğlu Raif paşa ve torunu İbrahim İsmet bey Osmanlı devletinde tanınmış  kişilerdir.

 


İbrahim Teymur paşa
 Muhammed Teymur paşanın oğludur.Hedevi Mehmet  Ali paşa tarafından Hicaza hakim olarak tayin edildi.Son görevi Hedevi Divan katipliğiydi.M.1882’de Mısırda vefat etti.


İsmet efendi
 Diyarbakırlı İsmet efendi 1817 yılında Mısıra gitti.20 yılı aşkın süre Osmanlı devletinde çeşitli görevlerde bulundu


Kak Ahmet el-Şeyh
 M.1792’de Süleymaniyede doğdu.Sultan Abdülhamid tarafından İstanbula davet edildi ise de gidemedi.M.1874’de Müridlerinden oluşan bir orduyu halefi Şeyh Said komutasında Kafkasyaya cihada gönderdi.


Kasım Bey el-Ekini
 Şah İsmail ve İran serdarı Han Muhammedin saldırına uğradı.Diyarbakırda onlara itaat etmedi.Yavuza sığındı.ÇÖaldıran savaşından sonra Kasım beye Eğil tekrar teslim edildi


Kubat Bey
 Bahdinan emirleirindendir.Sultan Muratın Bağdatı kuşatması esnasında Kubat bey de onunla birlikteydi.


Kürt Uzun
 Osmanlı Çelebi Sultan Muhammedin özel doktorluğunu yaptı. 


  
Mahmut paşa
 Osmanlı ordusunda general rütbesine yükseldi.Vezir olduktan sonra Yemen valiliğine atandı.Sonra Diyarbakır ve Cidde valiliğini yaptı.M.1858’de vefat etti.

 

Mela Kasım el kürdi
 4.Murad zamanında Edirne ve İstanbul kadısı oldu

Melik Halil
 Hizan emiri Sultan Ahmet’in oğludur.Kanuninin fermanıyla Hizanın  hakimi oldu.22 yıl hükümdarlıktan sonra 1582’de vefat etti. 


  
Mirza Muhammed paşa el-Kürdi
 M.1716’da Erzurum valisi,daha sonra Avzi ve Hotin kalelerinin muhafızlığını yaptı.Bu görevden sonra Selanik,Sivas,Kandiyeye vali oldu.M.1726’da Safiye sultanla evlendi.M.1727’de vefat etti.

 


Muhammed paşa
 Adanalı Baram bey el-Kürdinin oğludur.Osmanlı idaresinde görev alarak kısa sürede yüksek makamlara ulaştı.Adana beylerbeyliğinin ardından kendisine vezir rütbesi verildi.M.1700’de Hac emiri,buradan da Kudüs ve Şamda valilik yaptı  .En sonunda ordu komutanı oldu,M.1711’de vefat etti. 


  
Muhammed paşa el-Vani
 Van’lıdır.1701’de Bosna’ya vezir rütbesiyle vali olarak atandı.Daha sonra Selanik valisi oldu.Rumelide imar işlerinden sorumlu olarak görev yaptı.Ardından Rumeli valisi oldu.Buradan da Mura valiliğine atandı.M.1711’de vefat etti. 

 


Muhammed paşa
 Osmanlı ordusunda general rütbesine yükseldi.Irak savaşında çok sayıda yara aldı.Başka savaşlardaki başarısından sonra emekliye ayrıldı,M.1868’de vefat etti


Muhammed paşa el Gorani
 M.1822’de Diyarbakır valisi oldu.Bu görevde vefat etti.


Murat bey
 Emir İsa’nın oğludur.Kanuni tarafından Ekin’e emir olarak atandı


Murat paşa
 Muş’ta yaşayan Abdülcelil ailesine mensuptur.M.1800’de Muş valisi,M.1807’de Diyarbakır valisi oldu.Aynı yıl vefat etti. 


  
Mustafa paşa el-Reşvani
 Urfa ve Birecik dolaylarındaki Reşa aşiretine mensuptur.Osmanlı devletinde bir çok idari makamda bulundu.M.1599’da kendisine beylerbeyi rütbesi verildi.M.1619’da Şama vali olarak atandı.

 


Mustafa Efendi Akif
 Van’da Karamüftü ailesine mensuptur.M.1836’da Van müftüsü oldu.10 yıl sonra İstanbula nakledildi.Buradan Bingazi ve sonra Maraş kaymakamlığı yaptı.


Mustafa paşa
 Kazım adıyla ünlüdür.M.1814’de vezirlik rütbesine ulaştı.Bursa ve İzmitte valilik yaptı.M.1827’de Selanik,ardından da Kavala’da valilik yaptı.Bu görevde vefat etti.


Mustafa Zihni paşa
 1850’de Süleymaniyede doğdu.Mithat paşa döneminde Bağdatta göreve başladı.Adana,Raniye ve Hicazda valilik yaptı.


Müşir İsmail Hakkı paşa
 Bitlisin meşhur bir ailesine mensuptur.Osmanlı devlet komutanları arasında yer aldı.M.1860 yılından sonra mareşal rütnesine yükseldi.Ahmet Muhtar paşadan sonra Doğu Ordu komutanı oldu.Oğlu Zülkifl’i,Sultan Abdülazizin kızı Sultan Salihle evlendirdi


Nasır bey
 El cezire emirlerinden olan Nasır bey,Şah Ali Bey’in oğludur.M.1583’de Kanuni emriyle emirliğin başına getirildi.


Nurs efendi
 Kerküklüdür.İstanbula gelip müderris rütbesini aldı.M.1746’da Bosna kadısı oldu


Osman paşa el-Caf
 M.1847’de doğdu.M.1873’te Cuvanru ve Zehap hakimi oldu.Halepçe kaymakamlığı sırasında idari işlerde babasına yatdımcı oldu.Sonra Caf aşireti başkanı ve Halepçe kaymakamı oldu.20 yıl bu görevde bulundu.Osmanlı çok hizmetinden dolayı mirmiran rütbesi verdi 


  
Osman paşa
 Musul vilayetinin jandarma komutanlığı görevinde bulundu.Daha sonra Akdeniz üzerindeki Cezayir vilayetinin merkezi olan Rads’te,buradan da aynı görevle Bağdata gitti.Burada 3 yıl çalıştıktan sonra vefat etti 
  
Osman paşa
 Padişahın özel birliklerinde  liva rütbesinde görev yaptı.M.1846’da general rütbesine yükseldi,özel kalem müdürü oldu.M.1863’de emekli oldu,6 yıl sonra Üsküdarda vefat etti ve buraya gömüldü

 


Osman paşa el-Kürdi
 Romanyada Hsana paşa el Cezayiri komutasındaki Osmanlı ordusunda başaraısı nedeniyle mirmiran rütbesi aldı.İsakçı kalesine vali oldu.M.1788’de Selanik valiliğine,M.1790’da vezir rütbesine yükselerek,Osmanlı öncü birliklerinin komutanlığına getirildi.Daha sonra Balkanlarda yüksek idari görevlerde bulundu.M.1798’de Silistereye vali olarak atandıOğlu İsmail bey Kapucubaşı rtbesi aldı.


Ömer paşa rüşvanzade
 Süleyman paşanın oğludur.H.1190’da Osmanlı devletinde mirmiran rütbesini aldı.I.Abdülhamidin son döneminde vefat etti

Ömer Efendi el-Amedi
 Diyarbakırlıdır.Osmanlı sultanının divan katipliğini yaptı.M.1662’de vefat etti.


Ömer paşa el kürdi
 M:1727’de Kilitse valilik yapt.Daha önce Üsküp valisi oldu.Osmanlı devletinde mirmöiarn rütbesi aldı


Ömert efendi
 Müderris rütbesi aldı.M.1731’de  Selanik kadısı oldu.M.1737’de Edirne kadısı iken vefat etti.


Peyke bey
 Erdelan hakimi Peyke bey,Memun beyin oğludur.M.1495 yılında idareyi ele aldı.Yavuz döneminde hükümdarlık yaptı.

Rüstem bey
 Çemişgezek emiri Pir Hüseyin beyin oğludur.Kanunin emriyle Çemizgezeke bağlı Pertek bölgesine emir oldu.


Resul paşa
 Soran emiri Kör Muhammed paşanın kardeşidir.M.1861 yılında Van’a vali oldu.Bir kaç yıl sonra Erzurum’a aynı rütbeyle atandı


Sait paşa
 Sait paşa,Diyarbakırda doğup büyüdü.Diyarbakıra bağlı bir ile mutasarrıf oldu.M.1888’de Rumeli  beylerbeyi makamına ulaştı.Aynı yıl Mardinde mutasarrıf iken vefat etti.Edebiyat alanında büyük bir yere sahipti.Tarih-i Cevdet adıyla 12 cilt kitap yazdı.Astronomi ve coğrafya kitabı yazdı. 


  
Saruhan bey
 Kardeşi Süleyman beyin ölümünden sonra II.Selim tarafından Sason emiri oldu.Osmanlı devletine 5 yıl hizmet etmesinin karşılığı olarak imaretinin hükümdarlığı kendisine veridi.M.1578’de Çaldıran savaşı sırasında şehit düştü.

 


Seyit Ömer paşa Rüşvanzade
 Halil paşanın oğludur.M.1723’te mirmiran rütbesi aldı.Daha sonra Çorum valisi oldu.Kısa bir süre sonra vefat etti. 


  
Sunullah Mustafa efendi
 İmadiyeli Cefer efendinin oğludur.Bursa ve Edirnede kadılık yaptı.M.1592 yılında İstanbulda bilginlerin makamına ulaştı.Anadolu,ardından da Rumeli askeri kadılığına atandı.M.1599’da şeyhülislam oldu. 
  
Seyyid Taha
1853'te Kırım Savaşı patlak verince, Şemdinlili (Büyük) Seyyid Taha, Dağıstan'daki Şeyh Şamil ile birlikte Ruslar'a karşı cihad ilan etti.

 


Sultan Hüseyin
 Çaldıran savaşından sonra,diğer kürt emirleriyle birlikte Osmanlı himayesine geçti.Kanuni tarafından kendisine imaretinin fermanı verildi.30 yıl hükümdarlık yaptı. 


  
Sultan Hüseyin
 Şah Velet’in torunu,Ali beyin de oğludur.Kulp ve Silvan imaretine hükmeden Süleymaniye imaretine mensuptur.Babası öldükten sonra M.1572’de Yavuz’un fermanıyla emir oldu.Başbakan Osman paşa ile birlikte Tebriz seferine katıldı.M.1585 yılında katıldığı  bir savaşta Tebrizde şehit düştü.

 


Şibli Paşa
 Sultan Abdülaziz döneminde görev yaptı.Sırasıyla Hile,Divaniye ve Musul mutasarrıfı oldu.Rumeli payesi makamını aldı.Sultan Abdülaziz döneminde öldü


Şeref bey
 Osmanlı devletinin tanımasıyla M.1597’de Cizre emiri oldu.


Şeref bey
 KanuniZamanında İspayerd cemiri olan Şeref bey,Ağakis hakimliğini yaptı


Şeref bey
 Cizre emiri olan Şeref bey M.1604 yılında İran saldırısı sırasında Sinan paşa ile birlikteydi.Sonra kendisine beylerbeyi lakabı verilerek Rakka hakimi oldu. 


  
Şerefhan
 Sultan III.Murad’ın yanına geçmiş,kendisine Bitlisin hakimiyet fermanını gönderdi.1578 yılında Muş livası da kendisine bağlandı.

 


Şerifpaşa
 Muş halkının ileri gelenlerindendir.Osmanlı devlet yönetiminde mirmiran rütbesine ulaştı.M.1867’de Şurayı devlet meclis üyesi oldu


Şerif Kürdi
 Halepli Mahmutun oğludur.M.1408’de doğdu.M.1440-1443’de Rodos çıkarmasına katıldı.Bir süre sonra Eşref Kayıtbay’ın yakınında yer alarak,ona vekaleten Halep valisi oldu. 


  
Şükrü Bey
 Kanuninin Belgrat seferine katıldı .Kanuninin zamanında ölen Şükrü bey,Sultan Selimin fütühatlarını ve kendi şiirlerini büyük bir kitapta toplandı. 
  
Şems bey
 Kürdi Şems bey adıyla ünlüydü.Ahmet beyin oğlu ve İtaki imaretinin emiriydi.Çaldıran savaşından sonra Osmanlı devletinin himayesine girerek Tercil kalesini ele geçirdi 
  
Şuri Hasan efendi
 Diyarbakırlı Şuri Hasan yeniçeri sınıfına mensuptu.Dönemin şairleri arasında yeraldı.M.1605 yılında öldü%2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder