MİRANŞAH OYMAĞI

MİRANŞAHİ Akkoyunlu hanedan ailesinin akrabası olan Miranşahlılar, Timurlu Sidi Ahmed b. Miranşah ile Kara Yülük Osman Bey'in kızı Rukiye Sultan'ın 1401-1408 yılları arasında vuku bulan birleşmeleriyle ortaya çıkmıştır. Uzun Hasan Bey'in yine bir Mirdasi olan Ebu Said'i yenerek ortadan kaldınlması sonra onlar Akkoyunlu ülkesinde kalmışlar ve Osmanlı seferinde dikkate değer bir rol oynamışlardır. Onların Akkoyunlular devrinde en mümtaz mensubu Timur Osman olarak da tanınan Şerafeddin Osman.Bey'di. (Kaynak: Bilgi:L.Bacque-Grarnmont, "Une Cettre du Prince Ottoman Bayezid b.Mehmed sur les Affaires d'Iran•en 1480," Stuclia Iranica, II, (1973), s.229-24'de Osman ve Timur Osman isimli iki Miranşahlı Bey'i zikretmektedir ki az bir ihtimaldir. ). Uzun .Hasan Bey'e divan reisi olarak hizmet veren Osman Bey, taht kavgası sırasında Sultan Halil tarafını tutmuştur. Bununla birlikte Yakup devrinde de en güçlü emirlerden biri olmuştur. Onun üvey kardeşi Gazanfer ve yeğeni Abdu'l-Baki aşiretler arasmdaki savaşa ön saflarda katılmış; bunlardan ancak Abdul-Baki bu gürültülü devirden sağ olarak çıkabilmiştir. Safeviler'in Akkoyunlular'ı ortadan kaldırmasından sonra Abdul Baki Herat'a Hüseyin Baykara'nın yanına kaçmış ve birkaç yıl sonra da Özbeklerle giriştiği bir savaş sırasında öldürülmüştür(Kaynak: Bilgi:Arat, Yarhk, s.135-37; Saray Arşivleri, 5486, 5814, 8569; Papazian, Ukayz, V; Feridun Bey I, s.288-89; Asnad, Ez Timur, s.590-92; -Anonim, Muiz el-Ensab fl Seceretıll-Ensab, Bibliothque Nationale, ancien fonds, persan 67, Paris, s.123a-b; Hüseyin Abıverdi, Dou Asar ez Hüseyn-t Abluerdi, Neşr:IraqAfşar, FIZ, XV (1968) s.50; Emini 63 b, 65a-b, 80a, 85a, 107a; İ.Bitlisi Il, 105b; Habib IV, 257-58, 387; Zahirüddin Babur Miranşahl, Babür-ndme, neşr: A.S.Beveridge, London-Leiden, 1905, s.175a-175b; Hafız Hüseyin, Kerbela-i Rauzatill-Cinen ye Cennetıll-Canan, Neşr: Sultaül-Kurrai, 2 cilt, Tahran, 1965-70, s.445; Budak Münşi, s.274b, 275b, 277a; Ahsen, cilt XI, s.629-30.
..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder